AlertHygiene Logo 1

MA - VR

08:30 - 17:00

DOMMELSTRAAT 64

5347 JL Oss

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ALERT HYGIËNE B.V., GEVESTIGD TE OSS

Wederpartij: is koper, huurder, opdrachtgever, aanbesteder met wie Alert Hygiëne B.V. contracteert.

I. TOEPASSELIJKHEID.

1. Op alle gedane aanbiedingen van Alert Hygiëne, huur/verhuur overeenkomsten, overeenkomst tot opdracht, overeenkomst tot aanneming van werk en door ons geaccepteerde bestellingen zijn uitsluitend de voorwaarden van Alert Hygiëne van toepassing, en worden de voorwaarden van de wederpartij uitgesloten. Nog in enige wijziging of aanvulling van de opdracht zullen laatstgenoemde voorwaarden van toepassing zijn en worden alleen van toepassing verklaard indien zulks door Alert Hygiëne schriftelijk wordt bevestigd.

2. Door het plaatsen van een bestelling of opdracht wordt de wederpartij geacht geheel in te stemmen met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

3. Indien Alert Hygiëne schriftelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende bepalingen in haar voorwaarden, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht, ook al wordt dat niet uitdrukkelijk gesteld.

II. AANBIEDINGEN.

1. Alle aanbiedingen van Alert Hygiëne zijn geheel vrijblijvend, totdat de opdracht door Alert Hygiëne schriftelijk is aanvaard. Aanbiedingen zijn gebaseerd op verstrekte gegevens van de wederpartij, levering onder normale omstandigheden en tijdens kantooruren, af magazijn van Alert Hygiëne. Afbeeldingen, catalogi, tekeningen, website  en verdere door Alert Hygiëne verstrekte gegevens zijn niet bindend.
2. Wederpartij dient haar opdracht schriftelijk, alsook alle eventuele wijzigingen of aanpassingen daarin, altijd schriftelijk aan Alert Hygiëne kenbaar te maken.

III. PRIJS.

De prijzen zijn netto, exclusief de verschuldigde belastingen en toeslagen. Alert Hygiëne behoudt zich het recht voor om na totstandkoming van de overeenkomst, naar redelijkheid doorgevoerde prijsverhogingen aan wederpartij in rekening te brengen, tenzij wederpartij binnen 1 week na bekendmaking van de prijsverhoging de opdracht op deze grond annuleert.

IV. BETALING.

1. Alle betalingen geschieden zonder enige aftrek of schuldvergelijking op de door ons daartoe op onze offerte en/of factuur vermelde rekening.

2. Betalingen dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3. Indien niet op de overeengekomen vervaldag het alsdan verschuldigde is betaald, is de opdrachtgever van rechtswege zonder enige ingebrekestelling in verzuim en vanaf de vervaldatum van de factuur een rente verschuldigd van 1,5% per maand.

4. Wij zijn gerechtigd te allen tijde accreditief- of zekerheidsstelling door de wederpartij te verlangen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen alvorens door ons enige verdere leverantie wordt gedaan.

5. Het niet voldoen door de opdrachtgever aan zijn verplichting tot betaling c.q. accreditief- of zekerheidsstelling geeft, ons het recht de levering op te schorten totdat aan deze verplichting is voldaan, dan wel de overeenkomst te annuleren, onverminderd ons recht vergoeding van schade te vorderen wegens de latere c.q. niet -uitvoering van de overeenkomst.

6. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter inning van het aan ons verschuldigde, waaronder incasso-, deurwaarders-, Juridisch Advies- en advocatenkosten zijn inbegrepen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het aan ons verschuldigde met een minimum van € 125,=

7. Betalingen door de wederpartij worden afgeboekt op de oudste openstaande facturen. Indien wederpartij betalingen verricht worden ingeval van extra of buitengerechtelijke kosten eerst deze kosten voldaan en behoudt Alert Hygiëne daarnaast het recht op algehele betaling van haar facturen.

8. Ingeval van met elkaar in verband staande of uit de zelfde rechtsverhouding voortvloeiende verbintenissen is zijdens Alert Hygiëne verrekening toegestaan.

V. EXTRA KOSTEN, MEER EN MINDER WERK

1. Alle kosten die Alert Hygiëne moet maken omdat Alert Hygiëne door de wederpartij niet in staat wordt ge­steld aan de opgedragen werkzaamheden uitvoering te geven, worden wederpartij in rekening gebracht.

2. Meer- en/of minderwerk zullen bij het einde der werkzaamheden naar billijkheid door Alert Hygiëne worden verrekend.

3. Tot meerwerk behoren alle werkzaamheden en leverin­gen welke niet onder de overeenkomst tussen partijen zijn begrepen en desalniettemin door Alert Hygiëne moeten worden uitgevoerd indien zij naar behoren aan haar opdracht gevolg kan geven.

VI. LEVERING, UITVOERING EN LEVERTIJD.

1. Levering en uitvoering vinden plaats onder rembours, behoudens indien uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

2. Levering van de producten zal geschieden conform onze offerte. Leveringstijden, technische specificaties, maten, etc. zijn slechts streeftijden c.q. benaderingen en schattingen verbinden ons niet. Indien onze levering niet binnen deze termijn kan plaatsvinden, zullen wij aan wederpartij zo spoedig mogelijk de verwachte leveringsdatum mededelen.

3. Afwijkingen van door ons opgegeven levertijden bevrijden wederpartij nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en geven wederpartij nimmer recht op enige schadevergoeding en/of het recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

4. Installatiewerkzaamheden zijn niet in de koopprijs inbegrepen, tenzij anders vermeld.

5. Indien een overeenkomst tot opdracht of aanneming van werk is aangegaan, zullen de personeelsleden van Alert Hygiëne producten en/of preparaten afkomstig van Alert Hygiëne bij wederpartij verspreiden en/of vercijferen op de wijze en met de frequentie als overeengekomen.

6. Wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat het uitvoerend personeel van Alert Hygiëne de overeengekomen werkzaamheden na aankomst direct kan aanvangen. Daartoe moet onder andere vrije toegang worden verleend tot alle te behandelen ruimtes, lokaliteiten, terreinen e.d.. Wanneer door toedoen van wederpartij wachttijd ontstaat, heeft Alert Hygiëne het recht de kosten die hieruit voor haar voortvloeien aan wederpartij naar redelijkheid door te berekenen.

7. Een eventuele weigering om toegang te verlenen ontheft wederpartij niet van zijn verplichting de overeengekomen prijs aan Alert Hygiëne te voldoen en ontzegt de wederpartij haar rechten op claim of schadevergoeding.

8. Wederpartij is verplicht zo nodig alle benodigde en gebruikelijk hulpwerktuigen en hulpmaterialen kosteloos ter beschikking te stellen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden aan Alert Hygiëne.

VII. OVERMACHT.

1. In geval van blijvende of tijdelijke overmacht, waaronder onder meer is te verstaan een omstandigheid waarop Alert Hygiëne geen invloed heeft en die de levering c.q. de presentatie belemmert of onmogelijk maakt, zoals een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, een transportvertraging, een staking en het niet of niet tijdig leveren door onze leveranciers, zijn wij gerechtigd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbonden te verklaren c.q. de levertijd en/of de termijn waarbinnen werkzaamheden moeten worden verricht te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering tot levering c.q. presenteren geldt. Een situatie van overmacht kan geen reden zijn voor wederpartij om Alert Hygiëne op grond daarvan aansprakelijk te stellen.

VIII. EIGENDOMSVOORBEHOUD.

1. Alert Hygiëne blijft de eigendom behouden voor alle aan wederpartij geleverde producten, zolang wederpartij niet of niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen jegens Alert Hygiëne

2. Totdat volledige betaling is geschied, mag het geleverde, tenzij anders bepaald,  niet zonder toestemming van Alert Hygiëne worden gebruikt, verwerkt of aan derden, op welke wijze dan ook, worden overgedragen.

3. Indien wederpartij in verzuim is met zijn verplichtingen jegens Alert Hygiëne, is Alert Hygiëne gerechtigd die overeenkomst, schriftelijk ontbonden te verklaren en de aan wederpartij geleverde zaken zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen.

IX. RISICOCLAUSULE.

1. De door ons te leveren producten zijn vanaf het moment van aflevering bij opdrachtgever voor diens rekening en risico.

X. GARANTIES.

Op de geleverde producten zijn de garantievoorwaarden van de fabrikant, gevestigd in de EG, van toepassing. Voor de eigen producten van Alert Hygiëne garanderen wij de deugdelijkheid voor het bestemde gebruik, waarmee wederpartij verklaart bekend te zijn. Op wederpartij rust het bewijs van ondeugdelijkheid van het product.

XI. AANSPRAKELIJKHEID.

1. Behoudens grove nalatigheid of opzet aan de zijde van Alert Hygiëne is laatstgenoemde voor schade door of vanwege het product op geen enkele wijze aansprakelijk en zal wederpartij Alert Hygiëne te dier zake zowel buiten als in rechte volledig vrijwaren. In dier voege is Alert Hygiëne jegens wederpartij op generlei wijze aansprakelijk voor schade terzake van leveringen, verhuur of een andere door Alert Hygiëne verrichte werkzaamheden bij de wederpartij. Alert Hygiëne  is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor milieuschade of andere dooruit voortvloeiende schade.

2. Wederpartij garandeert na aflevering van de producten van Alert Hygiëne het toezicht op een veilige voortzetting van het gebruik van die producten en verklaart op de hoogte te zijn van de eigenschappen van de producten waarover zij voldoende door Alert Hygiëne is geïnformeerd. Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het verdere gebruik en de toepassing van de door Alert Hygiëne geleverde producten. Wederpartij verklaart de geleverde producten overeenkomstig de door of zijdens Alert Hygiëne verstrekte informatie toe te passen.

3. Schade ontstaan door een gebrek van het product, mits juist toegepast, zal volgens de wet productaansprakelijkheid bij de producent in de EG of de importeur van buiten de EG geproduceerde producten aansprakelijk zijn en dient deze voor de schade op te komen.

4. Alert Hygiëne zal bij schade veroorzaakt door een gebrekkig product indien gewenst de fabrikant namens de wederpartij op de hoogte stellen.

5. Alert Hygiëne is op geen enkele wijze aansprakelijk voor onrechtmatig handelen of gedragingen van personen die bij Alert Hygiëne in dienst zijn of ingeschakelde hulppersonen. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging is Alert Hygiëne op geen enkele wijze gebonden aan afspraken die met haar ondergeschikte werknemers worden gemaakt.

XII. RECLAMES.

1. Wederpartij dient reclames en/of klachten over de geleverde zaken of de verrichte diensten en/of werkzaamheden binnen 48 uur  nadat de levering heeft plaatsgevonden c.q. de diensten en of werkzaamheden zijn beëindigd, schriftelijk aan Alert Hygiëne te berichten, bij overschrijding van deze termijn vervalt elke aanspraak jegens ons terzake van gebreken c.q. fouten. Reclames en/of klachten geven wederpartij nimmer het recht de overeenkomst te ontbinden of de betaling van de koopprijs te verrekenen of op te schorten.

2. In geval van een door Alert Hygiëne gegrond bevonden klacht over geleverde zaken hebben wij het recht de desbetreffende zaken te herstellen, danwel deze door soortgelijke zake te vervangen. Wij zijn in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade van wederpartij.

3. Ten aanzien van klachten over geleverde diensten behoort Alert Hygiëne op voldoende wijze en binnen een redelijke termijn in de gelegenheid te worden gesteld de tekortkoming te herstellen of ongedaan te maken.

XIII. RETOURZENDINGEN.

1. Retourzendingen worden uitsluitend na schriftelijke voorafgaande toestemming door Alert Hygiëne aangenomen en mits zulks franko geschiedt.  Eventuele gemaakte kosten door Alert Hygiëne met betrekking tot de retour gestuurde producten, waaronder verzend- en administratiekosten, worden in mindering gebracht op producten die voor creditering in aanmerking komen.

XIV. ONTBINDING.

1. Onverminderd het in vorige artikelen omtrent opschorting en ontbinding bepaalde, zijn wij gerechtigd, indien wij goede gronden hebben te vrezen dat de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan een van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst, de overeenkomst te ontbinden, waarbij ons recht op vergoeding van eventueel door ons geleden schade c.q. gederfde winst onverlet blijft. De wederpartij is niet gerechtigd met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Wederpartij kan in dit geval geen aanspraak maken op enige schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

2. De overeenkomst wordt direct en zonder in inachtname van enige opzegtermijn ontbonden ingeval van faillissement, surseance, beslag, sanering, van de wederpartij.

3. Indien wederpartij order annuleert, worden reeds gemaakte kosten, waaronder o.a. administratiekosten, transportkosten etc. in rekening gebracht.

4. Onverminderd het vorenstaande wordt de overeenkomst tot opdracht (waaronder service-overeenkomsten) aangegaan voor een periode van één jaar. Indien Alert Hygiëne en wederpartij na afloop van de hiervoor genoemde periode van één jaar de overeenkomst voortzetten, wordt de opdracht voortgezet voor onbepaalde tijd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden door ieder der partijen.

XV. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER.

1. Op alle overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen, voortvloeiend uit de overeenkomsten, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van de plaats van statutaire vestiging van Alert Hygiëne.

XVI. DEPONERING

1.Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant.

2. Deze voorwaarden worden de wederpartij kosteloos voor aanvaarding en totstandkoming van een opdracht kosteloos ter hand gesteld. Indien wederpartij deze voorwaarden, alvorens het aanvaarden van de overeenkomst, niet heeft gehad dient deze zich middels telefax met zijn verzoek hiertoe tot Alert Hygiëne te wenden. Wordt onder dergelijke omstandigheden dit verzoek niet gedaan, dan wordt de wederpartij geacht deze voorwaarden te hebben ontvangen.